ชื่อ - นามสกุล :นายนพพร มากคงแก้ว
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต.
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0878990330
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : การผู้อำนวยการสำนัก